KRW2 Maateregelen Noordplas (Langeraarse Plassen) 

Baggeren sliblaag i.c.m. aanleg slibvang en natuurzone in de Noordplas
Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Rijnland

Periode: 2016-2022

In het kader van de tweede KRW-planperiode die loopt van 2016 tot en met 2021 wil Rijnland maatregelen treffen in de Langeraarse Plassen om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. De huidige situatie voldoet namelijk niet aan het streefbeeld dat behoort bij ondiepe laagveenplassen. Het doorzicht in de plassen is beperkt, deels door de aanwezige groei van algen (eutrofiëring) en voor een deel door het opwervelen van slib. Hierdoor komen onderwatervegetaties niet tot ontwikkeling waardoor de ecologische kwaliteit van de plassen laag is. Daarnaast vindt er oeverafslag plaats.  Niebeek Milieumanagement BV heeft de voorbereiding van drie KRW-maatregelen uitgewerkt:

Maatregel 1: Het baggeren van de volledige aanwezige sliblaag, ca 380.000 m3, afvoer naar erkende plaats van verwerking/toepassing;

Maatregel 2: De aanleg van een slibvang in de oorspronkelijke ondergrond tot NAP – 9,0 m, door het ontgraven van ca. 110.000 m3 ondergrond en toepassing van deze vrijkomende grond in natuurontwikkeling (aanleg natuurzone, zie maatregel 3) in de Noordplas. De slibvang zal in de gerealiseerde situatie nieuw vormend slib afvangen en zo het doorzicht verbeteren;

Maatregel 3: De aanleg van 38.000 m2 natuurzone in de Noordplas met legakkers en plasdras-zones bestaande uit een palenrijconstructie opgevuld met de grond uit de slibvang.

De drie KRW-maatregelen versterken elkaar en dragen bij aan een duurzame verbetering van de waterkwaliteit en watergebonden natuur. Met de maatregelen wordt de opwerveling van slib verminderd en de ontwikkeling van oever- en waterplanten gestimuleerd. Hierdoor wordt de basis  gelegd voor herstel van het aquatisch ecosysteem van de Noordplas.

Niebeek heeft voor Hoogheemraadschap van Rijnland het gehele traject van voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd (2016-2020 en is verantwoordelijk voor de contractbeheersing (directie en toezicht, 2020-2022) in de uitvoeringsfase. Niebeek heeft invulling gegeven aan de ambitie van Rijnland om concrete invulling te geven vaan het aspect duurzaamheid (vermindering emissie van C02 en stikstof).  Binnen dit project is dat ingevuld middels BPKV-gunningscriteria waarbij marktpartijen meerwaarde konden bieden indien sprake is van emissie-vrij ontgraven van 380.000 m3 slib en/of 110.000 m3 grond t.b.v. de aanleg van de slibvang.

 

De volgenden werkzaamheden zijn uitgevoerd en begeleid:

  • Uitvoeren waterbodemonderzoek (kwantiteit/kwaliteit);
  • Scenariostudies bagger- en grondbalans voor respectievelijk verwijderen sliblaag en aanleg slibvang;
  • Ontwerpschetsen Natuurzone;
  • Uitvoeren van een vergunningenscan, beoordelen/inventariseren en aanvragen van alle noodzakelijke vergunningen, meldingen en toestemmingen van bevoegd gezagen  (Omgevingsvergunning, toetsing mer-plicht en ontgrondingsvergunning, Wnb waaronder uitvoeren van Aeriusberekeningen);
  • Voorbereiden en uitvoeren van de aanbestedingsfase:
  • Uitvoeren van marktconsultatie m.b.t. emissievrije uitvoering van ontgravingswerkzaamheden;
  • Opstellen van alle aanbestedingsdocumenten w.o. inschrijfleidraad (inclusief BPKV-gunningscriteria) en RAW-bestek;
  • Verzorgen Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor werken voor, inclusief beoordeling geboden meerwaarde in PvA inschrijvers en gunningsadvies;
  • Adviesdiensten m.b.t. beoordeling van uitvoeringsontwerp opdrachtnemer; 
  • Directie en toezicht bij uitvoering van het werk.