Projectnaam:  Baggeren en innovatieve contractvorm UAV-GC in baggercluster 3 Midden Rijnland
Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Rijnland
Periode: 2011-2014


In het kader van het baggerprogramma zijn binnen cluster 3 Midden Rijnland twee baggerprojecten middels D&C o.b.v. UAV-GC-contract aanbesteed. De werkzaamheden omvatten voor het project Roelofarendsveen het baggeren van ruim 47 km watergangen (ca. 178.000 m3) en voor het project Rijpwetering ca. 31 km (ca. 136.000 m3). De aanpak voor beide projecten verschilt aanzienlijk van de traditionele contractinvulling (meestal een bestek op basis van de UAV) . De opdrachtnemer krijgt binnen UAV-GC een grotere vrijheid in de uitwerking en uitvoering van het project. Op basis van functie-eisen worden de objecteisen vastgelegd en uitgewerkt  in de vraagspecificatie. De opdrachtnemer krijgt de vrijheid om op basis van zijn kennis en ervaring er voor te zorgen dat het watersysteem bij oplevering van het baggerproject aan deze eisen voldoet.
Voor beide baggerprojecten zijn in de voorbereidende fase de onderzoeken uitgevoerd in eigen beheer (inventarisaties, waterbodemkwaliteit, Flora en Fauna), dan wel begeleid  (archeologie en niet-gesprongen explosieven).  Ten behoeve van de aanbestedings- en uitvoeringsfase zijn de volgende werkzaamheden in het kader van contractmanagement (systeemgerichte contractbeheersing) uitgevoerd: 
•  Opstellen van de aanbestedingsdocumenten (o.a. de selectieleidraad, aanbestedingsleidraad, basisovereenkomsten, de vraagspecificatie en bindende en niet-bindende documenten);
•  Het verzorgen van de aanbesteding en beoordeling van de inschrijvingen ten tijde van de selectiefase (op basis van EMVI);
•  Het toetsen van door opdrachtnemer in te dienen plannen en afwijkingen; 
•  Het uitvoeren van diverse audits (proces- en producttoetsten) om te kunnen beoordelen of de opdrachtnemer het werk uitvoert en oplevert conform de eisen uit de vraagspecificatie (beoordeling af- en opleverdossiers).
Depotbeheer BRL SIKB 7500