Raamovereenkomst Waterbodemonderzoek en in- en uitpeilen Waternet

Projectnaam: Waterbodemonderzoek / in en uitpeilen
Opdrachtgever: Waternet
Periode: 2015 tot 20118

In 2015 is  Niebeek een van de drie contractpartijen voor de uitvoering van waterbodemonderzoek in het beheergebied van Waternet.  Het gebied omvat de ondermeer de gemeente Amsterdam en het gebied van Hoogheemraadschap van Amstel, Gooi en Vecht.   De binnen de raamovereenkomst uit te voeren waterbodem- onderzoeken hebben zowel betrekking op de kwaliteit als de kwantiteit van het slib. De waterbodemonderzoeken vormen de basis voor de uitvoering van baggerwerkzaamheden binnen het beheersgebied van Waternet.
Waterbodemonderzoek C-lijst locaties t.b.v. Convenant Bodem en ondergrond 2016-2020
Eind 2015 is de eerste nadere opdracht binnen de raamovereenkomst naar tevredenheid van Waternet ingevuld. Voor waternet heeft Niebeek de actuele verontreinigingssitutie van negen (oude) WBB-gevallen vastgesteld. Het zijn locaties met een Wbb-beschikking die bij het inwerking treden van de Waterwet tussen wal en schip zijn gekomen. Onder de Wet Bodembescherming waren deze locaties nog niet gesaneerd. In het kader van het Convenant Bodem en ondergrond 2016-2020 afgesloten op 17 maart 2015 tussen het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen zijn de afspraken vastgelegd voor de aanpak van ernstige (waterbodem)verontreiniging.   Het door Niebeek uitgevoerde onderzoek heeft betrekking op regionale waterbodemlocaties die op grond van de Waterwet aangepakt moeten worden omdat de verontreiniging een belemmering vormt voor het bereiken het waterkwaliteitsdoel van het waterlichaam. Op basis van het onderzoek is vastgesteld dat voor zeven van negen locaties sprake is van een ernstige waterbodemverontreiniging (> Interventiewaarde voor waterbodems). Voor deze zeven locaties geldt dat ze in beginsel op de C-lijst komen te staan en binnen de uitgangspunten van het convenant vóór 2020 gesaneerd c.q. aangepakt dienen te worden.
Niebeek heeft binnen deze opdracht op een negental locaties binnen de Amsterdamse grachtengordel waterbodemonderzoek onderzoek uitgevoerd.
(foto: Rocco en Daan monstername Amsterdamse grachten)