Projectnaam: Advisering en voorbereiding baggeren Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder
Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland
Periode project: augustus 2009 tot 2015


De 60 km lange Ringvaart van de Haarlemmermeer is in gezamenlijke opdracht van de Provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland in het kader van onderhoud gebaggerd.
In de voorbereiding heeft Niebeek m.b.v. AutoCad 3D een DTM van het te baggeren profiel gemaakt waaruit de te baggeren hoeveelheden zijn bepaald. Daarnaast heeft Niebeek in voorbereiding op het baggeren alle voorbereidende onderzoeken gecoördineerd (t.a.v. kwaliteit, explosieven, flora en fauna, archeologie, asbest, stabiliteit oevers en waterkeringen, aanwezige woonboten, kabels en leidingen en de afzet/verwerking van baggerspecie) en ondersteuning geboden bij de interactie met de verschillende betrokken partijen (o.a. bevoegde gezagen, gemeenten, organisaties, particulieren). De gegevens uit alle onderzoeken zijn door Niebeek beheerd in een database en uiteindelijk geïntegreerd in een baggerplan. In vervolg hierop is een bestek opgesteld voor het baggeren van 440.000 m3 slib en ondergrond. Voor de delen die onder BRL-OCE condities gebaggerd moeten worden is een apart bestek opgesteld.
Ten behoeve van de aanbesteding heeft Niebeek de contractuitwerking verzorgd en de aanbesteding namens de opdrachtgevers begeleidt. Tijdens het baggerwerk heeft Niebeek het toezicht en de Directie-UAV voor zowel het reguliere baggerwerk als het BRL-OCE contract verzorgd. Voor de relevante delen is de milieukundige begeleiding onder de BRL SIKB 6000 protocol 6003 uitgevoerd.
Beide contracten zijn binnen budget en op tijd opgeleverd.