Bij veel projecten kunnen flora en fauna belangrijke factoren zijn waar rekening mee gehouden dient te worden. Dit geldt zowel voor de voorbereidings- als uitvoeringsfase van projecten. Niebeek kan voor haar opdrachtgevers proactief verschillende zaken m.b.t. flora en fauna verzorgen, zodat tijdig bekend is welke flora, fauna en/of natuurwaarde aanwezig zijn, welke mogelijke knelpunten daarbij ontstaan en hoe daar vroegtijdig op ingespeeld kan worden. Verschillende onderdelen die Niebeek voor haar opdrachtgevers kan verzorgen zijn:

  • Quickscan flora en fauna of Natuurtoets
  • Ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming
  • Ecologisch werkplan ontwerp- en uitvoeringsfase

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Hierin zijn de Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet, welke tot 1 januari 2017 de natuurbescherming regelde, tot één wet samengevoegd. Met ingang van deze nieuwe wet is ook de rolverdeling bij de handhaving van de wet veranderd. In tegenstelling tot de oude situatie waar het Rijk middels de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) toezag op de naleving van de wet is deze taak overgegaan naar de provincies en zijn de provincies ook verantwoordelijk voor de afhandeling van vergunning- en ontheffingsaanvragen. Wel blijft het Rijk verantwoordelijk voor het beleid van grotere wateren zoals het IJsselmeer. Naast een wijziging in de handhaving is er ook een wijziging doorgevoerd m.b.t. de beschermde soorten en/of de beschermingsstatus van soorten. Niebeek kan u informeren over de wijzigingen van de nieuwe wetgeving en de mogelijke gevolgen voor uw organisatie en/of opdrachten in kaart brengen